Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Možnost pridobitve finančnih sredstev iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu

DATUM OBJAVE 17. april 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

ČIMPREJ IZPOLNITE IN POŠLJITE NA AGENCIJO VLOGO ZA PRIDOBITEV NEPOSREDNIH PLAČIL

Tudi v letošnjem letu vas želimo povabiti k izpolnjevanju obrazcev za pridobitev denarnih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za leto 2003.

Upravičenci so predtiskane vloge že prejeli. Vlogam so priložena podrobna navodila, ki so namenjena kot pomoč pri izpolnjevanju obrazcev. Prazne vloge so na voljo po posameznih območnih kmetijsko gozdarskih zavodih po Sloveniji.

Rok za oddajo vlog je letos do 30. aprila. Za kmetijsko gospodarstvo planina ali skupni pašnik je mogoče zbirno vlogo na agencijo poslati tudi po 30. aprilu 2003, vendar najkasneje do 30. junija 2003. Osnovne obrazce morajo do 30. aprila 2003 poslati na agencijo tudi vsi tisti, ki nameravajo kasneje vložiti zahtevke za Posebno premijo, klavno premijo ter dodatno plačilo za govedo za leto 2003 ali Zahtevke za neposredna plačila za rejo plemenskih živali za leto 2003.

Agencija priporoča, da vsi, ki nameravajo vložiti vlogo za pridobitev neposrednih plačil, pazljivo preberejo navodila za izpolnjevanje vloge, za pomoč pa naj se obrnejo tudi na kmetijskega svetovalca.

Nekaj nasvetov za pravilno izpolnjeno in popolno zbirno vlogo:

1. Bodite pozorni na spremembe in novosti.
 Novosti pri ukrepih:
• ekstenzifikacijska premija;
• nova območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo;
• nova ukrepa SKOP (ETA – ohranjanje ekstenzivnega travinja in VVO – pokritost tal na vodovarstvenem območju).
 Novosti na obrazcih:
• v obrazec C je potrebno obvezno vpisati vse gozdne površine;
• aneks k pogodbi o izvajanju ukrepov SKOP;
• obrazec F - Spremembe podatkov o kmetijskih zemljiščih v uporabi za ukrepe SKOP;
• Zapisnik o prigonu živali na planino ali skupni pašnik obsega 3 izvode (z izvodom ORIGINAL-SIR gospodar planine sporoči premik govedi v CRG).
2. Vlogo izpolnite čitljivo, s tiskanimi črkami:
Nečitljivo napisanih številk ne bo mogoče pravilno razbrati in jih vnesti v računalniško bazo podatkov.
3. Priložite vsa potrebna potrdila in dokazila:
- izjavo o zakupu zemljišč za leto 2003, podpisano s strani zakupnika in zakupodajalca;
- fotokopijo zakupne pogodbe, če gre za zakup zemljišč v lasti Republike Slovenije, lokalnih skupnosti ali drugih pravnih oseb;
- fotokopijo komasacijske odločbe, če je niste priložili v letih 2000, 2001 ali 2002;
- fotokopijo kartice tekočega računa (obe strani) ali kartice transakcijskega računa in tisto stran hranilne knjižice, iz katere je razvidna številka računa. Pravne osebe naj vlogi priložijo fotokopijo potrdila o odprtju transakcijskega računa.
Priložiti morate tudi ostala potrdila in dokazila, ki so potrebna kot priloge k posameznim zahtevkom in so opredeljena v uredbah in tržnih redih.
4. Uskladite:
- podatke o parcelah, s katerimi razpolagate sami, s podatki iz katastra;
- stanje vpisa v Centralnem registru govedi s stanjem živali v hlevu (ušesne številke);
- stanje v registrih trajnih nasadov s stanjem v naravi.
5. Preden zbirne vloge pošljete na agencijo:
 poglejte, če so obrazci izpolnjeni in pripravljeni za oddajo na agencijo (datumi, podpisi);
 izpolnite kontrolni list na zadnji strani ovojne mape in ga podpišite.
6. Držite se roka za oddajo vloge.
Vlogo čimprej pošljite priporočeno po pošti na naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana
s pripisom "zbirna vloga"
7. Kopije zbirne vloge, zahtevkov, vseh dokazil in potrdil, OBVEZNO hranite najmanj štiri leta od pravnomočnosti odločitve o zahtevku.

Nekaj najpogostejših napak, ki jih je ugotovila agencija v letu 2002 na vlogah za pridobitev sredstev iz naslova neposrednih plačil

Po kontroli glede popolnosti vloge je agencija zabeležila naslednje najpogostejše napake:
- Ni bilo podpisa ali žiga.
- Rubrike niso bile do konca izpolnjene.
- Ni bilo vpisanih MID-ov.
- Vloge so bile izpolnjene nečitljivo.
- Vlogi ni bila priložena fotokopija hranilne knjižice ali bančne kartice.
- Zahtevek sta vložila tako lastnik kot zakupnik zemljišča.
- Vlogi niso bila priložena vsa zahtevana potrdila in dokumenti.

Po kontroli primerjav podatkov, ki so jih posredovali upravičenci in ki so zapisani v različnih evidencah in registrih, so bile ugotovljene naslednje najpogostejše napake:
- MID sadovnjaka oz. oljčnika, ki so ga upravičenci navajali na obrazcu C, ni bilo v Evidenci oljčnikov oz. travniških sadovnjakov. (20,33%).
- Zbirni vlogi ni bila priložena pogodba o izvajanju ukrepov SKOP ali pa ni bila podpisana. (14,33%).
- V vlogi se na obrazcih C in D niso ujemale zaporedne številke enote rabe. (12,25%)
- Na obrazcu Podatki o oljčniku/travniškem sadovnjaku ni bila vpisana sadna vrsta, prav tako ne bruto površina nasada. (8,28%)
- Na zahtevku za izplačilo za premijo za krave dojilje za leto 2002 je bila navedena žival, ki je sicer bila vpisana v Centralni register govedi, vendar pod drugim MID-om.

Po tretji kontroli, ki zadeva lastništvo parcel, je bilo ugotovljeno veliko tako imenovanih "dvojnih parkiranj", kar pomeni, da sta lastništvo za eno parcelo uveljavljala najmanj dva upravičenca.Vloga je denar!
V letu 2003 bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na vlogah za neposredna plačila izvajala poostreno kontrolo. V primeru nepravilnosti na zahtevku agencija letos ne bo več toliko pozivala na dopolnitev vloge, prav tako za nepravilno izpolnjen zahtevek ne bo izplačala finančnih sredstev.

V primeru nepravilnih navedb v vlogi upravičenci lahko pričakujejo obisk inšpektorja, ki bo opravil pregled na terenu in v primeru nepravilnosti tudi ukrepal.

Agencija svetuje, da se upravičenci za pomoč pri izpolnjevanju vloge obrnejo na kmetijskega svetovalca. Ti imajo dostop do večine registrov in evidenc.
Agencija poudarja, da bodo izplačane samo pravilno izpolnjene in pravočasno prispele vloge, ki bodo imele priložena vsa zahtevana dokazila in potrdila.