Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev

DATUM OBJAVE 16. julij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA POSEGE V PROSTOR NA MESTNEM OBMOČJU NOVE GORICE


1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Mestna občina Nova Gorica je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana Mestne občine Nova Gorica, kar zahteva tudi ustrezne spremembe v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega akta - SDIPA). Da bi se nekateri posegi, predvideni s spremembo in dopolnitvijo strateškega prostorskega akta - prostorskega plana, lahko izvedli, je potrebno z njim uskladiti izvedbeni prostorski akt - prostorske ureditvene pogoje.
V času od sprejetja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice, leta 2000, se je pojavilo veliko število novih pobud za spremembo ali dopolnitev Kataloga urejevalnih določil in režimov PUP, ki jih je potrebno obravnavati.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih je potrebno uskladiti tudi z novo prostorsko zakonodajo, ZUreP-1, ki je stopila v veljavo 01.01.2003.
Pravna podlaga za pripravo SDIPA je dana v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list R Slovenije, št. 110/02 in 8/03).

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet SDIPA je vsebinska uskladitev tekstualnega in grafičnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/2000, 10/2000, 12/2000, 15/2002) z novo prostorsko zakonodajo (Zakon o urejanju prostora - Uradni list R Slovenije, št. 110/02 in 8/03) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana Mestne občine Nova Gorica. SDIPA obsegajo tudi pobude in pripombe, ki se nanašajo na netočnosti in neskladnosti v obstoječem izvedbenem prostorskem aktu.

3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
SDIPA pripravlja občinska strokovna služba. Izdelovalec bo izbran z javnih naročilom.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v zakonsko določenem roku, so:
1. Zavod za gozdove RS, Področna enota Tolmin;
2. Zavod za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo - Območna pisarna Nova Gorica;
4. Javni zavod RS za kulturno dediščino, Izpostava Nova Gorica;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Nova Gorica;
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica;
7. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
8. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Nova Gorica;
9. Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
10. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
11. Kabelska televizija Nova Gorica;
12. Telekom Slovenije d.d.;
13. Adriaplin d.o.o.;
Drugi udeleženci v prostoru, ki bodo s svojimi predlogi in pobudami sodelovali pri pripravi SDIPA so:
1. krajevne skupnosti;
2. Društvo primorskih arhitektov;
3. druga strokovna združenja.
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Upoštevane in uporabljene bodo vse relevantne že izdelane strokovne podlage ter predvsem nova strokovna podlaga o videzu mesta.

5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
K podajanju variantnih rešitev posameznih delov SDIPA bo povabljena strokovna javnost in posamezni strokovnjaki, variantne strokovne rešitve pa pričakujemo tudi od posameznih pobudnikov sprememb.

6. člen(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Spremembe in dopolnitve prostorskega akta bodo prikazane na digitalnem katastrskem načrtu (DKN). Druge podlage, ki se bodo uporabljale pri izdelavi so še temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni ortofoto posnetki (DOF) v merilih 1:5000 in 1:1000. Vse podlage je Mestna občina Nova Gorica pridobila od Geodetske uprave RS.

7. člen
(Roki za pripravo)
- Sprejem programa priprave SDIPA ter uradna objava - junij 2003;
- izbor načrtovalca SDIPA - julij 2003;
- pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev - julij, avgust 2003;
- zaključek zbiranja pobud za SDIPA - konec septembra 2003;
(pobude, ki bodo prihajale do konca izdelave osnutka SDIPA bodo upoštevane pri njegovi izdelavi, če ne bodo negativno vplivale na potek dela);
- izdelava osnutka SDIPA - september, oktober 2003;
- obravnava osnutka na mestnem svetu - november 2003;
- javna razgrnitev, javna obravnava - december 2004;
- sprejem stališč mestnega sveta do pripomb in predlogov - januar 2004;
- izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta - februar 2004;
- pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora o usklajenosti z njihovimi stališči - marec 2004;
- izdelava predloga SDIPA - april 2004;
- sprejem SDIPA in objava - maj 2004.

8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo SDIPA so predvidena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.