Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za spremembo zazidalnega načrta (lokacijski načrt) Rožna dolina III

DATUM OBJAVE 08. julij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
ZA SPREMEMBO ZAZIDALNEGA NAČRTA (OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT)
ROŽNA DOLINA III


1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Veljavni zazidalni načrt Rožna Dolina III iz leta 1988 se je delno izvedel, delno pa se je izkazal za neuporabnega, oziroma so se v današnjem času pojavile potrebe in pobude po drugačnih programih znotraj območja, pogojene tudi s težavnimi geološkimi razmerami, zato je potrebno načrt tehnično spremeniti znotraj obstoječega območja.
Zazidalni načrt Rožna Dolina III je objavljen v Uradnem glasilu občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 10/88.

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Programska izhodišča so podana v strokovnih rešitvah ZN Rožna Dolina III iz maja 2003 (arhitekt Aleš Vidič s.p.), kjer je izpostavljena potreba po gradnji stanovanjskih hiš na večjih parcelah, od 600m2 do 1000m2, z višjim bivalnim standardom. Strokovne rešitve so opozorile tudi na geološko problematično območje in dale predlog za geološko raziskavo. Območje je zaradi prometne dostopnosti vezano na most, kar je potrebno smiselno upoštevati. V območju je potrebno ob novogradnjah obravnavati tudi obstoječo poselitev in možnost dograjevanja obstoječih domačij.

3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Območje je določeno z mejo obstoječega območja zazidalnega načrta Rožna Dolina III.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Spremembo zazidalnega načrta pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo izbran z javnim naročilom.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica
3. Ministrstvo za promet, DRSC izpostava Nova Gorica
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Nova Gorica
5. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica
6. Zavod za gozdove Republike Slovenije, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica
7. Zavod za varstvo narave, območna enota Nova Gorica
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica
9. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica
10. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica
11. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
12. Kabelska televizija Nova Gorica13. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
14. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Načrtovalec bo izdelal strokovne podlage skladno z 7. členom ZUreP. Glede na priporočljivost fazne gradnje, ki je pogojena tudi s problemom pridobivanja zemljišč, je potrebno izdelati strokovne podlage za posamezno zaključeno celoto in preveriti možnost pridobitve potrebnih zemljišč.

6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi izbranega načrtovalca.

7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo načrta, pridobi Mestna občina Nova Gorica.

8. člen
(Roki za pripravo)
- Pridobitev usmeritev in pogojev 30 dni
- priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev inpogojev
- obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva naslednja seja Mestnega sveta
- javna razgrnitev 30 dni
- priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni
- obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja Mestnega sveta
- priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč
- pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
- priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj
- obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka prva naslednja seja Mestnega sveta

9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo prostorskega akta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.

10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, prične pa veljati takoj.