Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za lokacijski načrt Ob železniški postaji v Novi Gorici

DATUM OBJAVE 27. junij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
ZA ZAZIDALNI NAČRT (OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT)
OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI V NOVI GORICI

1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Širše območje železniške postaje v Novi Gorici predstavlja degradirano urbano območje z vso problematiko, kakor tudi potencialom, ki ga lahko ob primerni obravnavi taka območja nudijo. S svojo programsko strukturo (neuporabni železniški tiri, stare industrijske hale) sodijo širša območja železniških postaj med osnovni in najpogostejši tip degradiranih urbanih območij. V primeru območja ob železniški postaji v Novi Gorici gre za opuščeno dejavnost in zapuščenost kompleksa, onesnaževanje in ekstenzivno rabo funkcionalnega zemljišča, tehnološko zastarelost stavb in naprav, neprehodnost, introvertiranost območja.
Pravno podlago predstavlja programska zasnova za zazidalni načrt za območje ob železniški postaji v Novi Gorici, kot element prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki se sprejema sočasno, kar je v skladu z 22. členom ZUreP-1, ki govori o sočasni obravnavi in sprejemu prostorskih aktov.

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Programska izhodišča za urejanje območja so: strategija sanacije, zavarovanje stavbnega fonda tehnične in kulturne dediščine, povečanje dostopnosti in prehodnosti območja, razporeditev vitalnih točk javnega programa, razporeditev zelenih površin in kot ciljna točka preplet prometnega omrežja in programskih enot. Osrednja vsebina rekonstrukcije mestnega predela je nov program, nakupovalni center na severnem delu ter stanovanjski predel na južnem. Poleg prestrukturiranja obravnavanega območja v mestni predel centralnih dejavnosti, je pomemben faktor revitalizacije bližina državne meje, ki z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost ne bo več predstavljala prostorske ovire, kakor jo danes.
Strokovne rešitve za prostorski akt so bile pridobljene z urbanističnim natečajem. Izbrana rešitev povezuje urbane in degradirane mestne ambiente Nove Gorice v novo celoto. Stanovanjski del uvaja koncept nove dinamičnosti z verigo stanovanjskih blokov. V trakaste strukture grajenega prostora se zajeda zelenje. Stanovanjsko območje tvorno sooblikujejo obstoječi železničarski bloki ob Prvomajski in Erjavčevi ulici s svojimi tlorisi in višinskimi gabariti določajo merilo nove stanovanjske soseske. Linearno dinamiko obravnavanega prostora umirjajo in višinsko naglasijo trije stanovanjski stolpiči ob Prvomajski ulici, ki navzven označujejo mestni karakter celotnega območja. Trgovski center predstavlja antipod dinamično zasnovani stanovanjski coni. Njegovo nizko in razpotegnjeno silhueto narekuje polkrožna forma železniške remize in novo ustvarjen trg pred njo.

3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Zazidalni načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec je bil izbran z javnim natečajem.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Nova Gorica
4. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica
5. Zavod za gozdove Republike Slovenije, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica
6. Zavod za varstvo narave, območna enota Nova Gorica
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica
8. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica
9. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica
10. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
11. Kabelska televizija Nova Gorica
12. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
13. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana
14. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Upoštevane in uporabljene bodo vse relevantne že izdelane strokovne podlage. Načrtovalec bo izdelal vse potrebne dodatne strokovne podlage skladno s 7 členom ZUreP.

5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve so bile pridobljene na podlagi javnega natečaja za urbanistično ureditev območja, ki je bil razpisan v decembru 2002. Prvonagrajeno natečajno delo, ki ga je izdelal arhitekt Vojteh Ravnikar s skupino sodelavcev, je podlaga za izdelavo osnutka zazidalnega načrta.

6. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Izdelan je geodetski posnetek obravnavanega območja, ki je bil izdelan kot podlaga za urbanistični natečaj in bo uporabljen kot ustrezna podlaga tudi za zazidalni načrt.

7. člen
(Roki za pripravo)
- Pridobitev usmeritev in pogojev 30 dni
- priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev in
pogojev
- obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva naslednja seja Mestnega sveta
- javna razgrnitev 30 dni
- priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni
- obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja Mestnega sveta
- priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč
- pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
- priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj
- obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka prva naslednja seja Mestnega sveta

8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo prostorskega akta so predvidena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.

9. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, prične pa veljati takoj.