Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za občinski lokacijski načrt Damber III.

DATUM OBJAVE 08. september 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
ZA ZAZIDALNI NAČRT (OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT) DAMBER III
(OSNUTEK)

1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Območje leži na pobočju nad Borštnikovo domačijo, teren je nagnjen proti jugozahodu in se dviga od kote 112 do 210 m n.m. Primarni strukturni razrez območja določajo naravne danosti dveh strug hudourniških potokov, ki se izlivata v potok Koren. Na severni strani je nekaj izoblikovanih teras, v sredini območja je mešan gozd, na južni strani so travniki. Strugi potoka sta obraščeni z pretežno hrastovimi drevesi. Vzdolž območja poteka dovoz, ki je na južni strani priključen na ulico Vinka Vodopivca, na severni strani pa na cesto Pod Škabrijelom, ki se priključi na cesto Damber - Kekčeva pot. Na severni strani je obstoječa prečna pot za dovoz do domačije Cingerle.
Pravno podlago za pripravo akta predstavlja programska zasnova za zazidalni načrt Damber III, kot element prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave časopisa OKO 18/2003).

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Območje Damber III je nepozidano stavbno zemljišče, ki na vzhodni in zahodni strani meji na stavbna zemljišča stanovanjskih območij Damber in Kurja vas, delno pozidana s stanovanjskimi objekti, delno pa še prosta. Območje predvidene pozidave bo namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih hiš, enodružinskih, dvojčkov in vrstnih, z gradbenimi parcelami povprečne velikosti 700 m2, z odstopanji, ki jih bodo narekovali naravni terenski pogoji gradnje.

3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Obravnavano območje je locirano na pobočju Škabrijela. Obsega stavbna zemljišča nad domačijo Borštnikovo na zahodnem robu Kromberka. Površina območja je 3,2 ha.
Zahodna meja območja je Brestnikov potok na odseku od ceste Pod Škabrijelom na severni strani v smeri proti jugu. Vzhodna meja je hudourniški potok, kjer območje meji na stanovanjsko območje Kurja vas. Severna meja je rob med gozdno površino in kmetijskimi zemljišči na Fajdigovšču. Južna meja je rob gozda in kmetijskih zemljišč ob Borštnikovi domačiji.
Meja območja zazidalnega načrta poteka po mejah parcel št.: 1338/1 severozahodni rob struge potoka; 347/2, 349/2, 349/1 po severnem robu; 1337 po jugovzhodnem robu struge potoka; preko 387; 388/3, južni rob 386, vse v k.o. Kromberk.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Lokacijski načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo investitor, Projekt d.d. Nova Gorica.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Nova Gorica;
4. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
5. Zavod za gozdove Republike Slovenije, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Nova Gorica;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
8. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
9. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;10. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
11. Kabelska televizija Nova Gorica;
12. Komunalna energetika Nova Gorica
13. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;
14. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe;
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo;
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti.
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage skladno z 7. členom ZUreP.

6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.

7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo načrta, bo izdelal investitor načrta, Projekt d.d. Nova Gorica.

8. člen
(Roki za pripravo)
- prostorska konferenca 16.09.2003
- pridobitev usmeritev in pogojev 30 dni
- priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev
- druga prostorska konferenca 10 dni po prejemu osnutka
- obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva naslednja seja Mestnega sveta
- javna razgrnitev 30 dni
- priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni
- obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja Mestnega sveta
- priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč
- pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
- priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj
- obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka prva naslednja seja Mestnega sveta

9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega akta bo zagotovil investitor, Projekt d.d. Nova Gorica.