Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za lokacijski načrt Parkovšče

DATUM OBJAVE 08. julij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
ZA ZAZIDALNI NAČRT (OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT) PARKOVŠČE


1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
V obravnavanem območju se nahajajo posamezni sklopi pozidave oziroma urbaniziranih površin, sklop stanovanjsko gospodarskih objektov na površini med državno cesto in cesto do odlagališča odpadkov, sklop stanovanjsko gospodarskih objektov in gostišča ob državni cesti, objekt nekdanje osnovne šole Ajševica, dva objekta južno od nekdanje šole, površina zahodno od objekta nekdanje šole, ki je delno že pozidana z individualnimi stanovanjskimi hišami in se ureja s skupinsko lokacijsko dokumentacijo, pokopališče iz I svetovne vojne, opredeljeno kot kulturni spomenik. Območje ponuja razpoložljive površine za gradnjo in ureditev v zaključeno stanovanjsko sosesko.
Pravno podlago predstavlja programska zasnova za zazidalni načrt Parkovšče, kot element prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki se sprejema sočasno s tem programom priprave, kar je v skladu z 22. členom ZUreP-1, ki govori o sočasni obravnavi in sprejemu prostorskih aktov.

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Obravnavano območje je namenjeno stanovanjski gradnji in oskrbnim objektom za potrebe načrtovane gradnje. Glede na značilnosti obstoječe pozidave in pomanjkanje razpoložljivih površin za individualno stanovanjsko gradnjo je območje pretežno namenjeno gradnji samostojnih enostanovanjsih hiš. Možna je tudi bolj zgoščena gradnja kot so vila bloki, dvojčki, vrstne hiše. Lokacijo posameznih vrst stanovanjske gradnje je potrebno opredeliti po območjih, smiselno glede na konfiguracijo terena in oddaljenost od državne ceste, oziroma obstoječe pozidave. Gostejša pozidava je primerna v zaledju državne ceste, s pomikanjem v strmejše pobočje. Proti jugu pa prevladuje individualna stanovanjska gradnja s poudarkom na kvaliteti bivanja na večjih parcelah, z več zelenimi površinami. Površine v neposredni bližini obstoječe pozidave in v lasti lastnikov obstoječih objektov bodo v največji možni meri namenjene sedanjim prebivalcem. Območje omogoča cca 7,2 ha površin primernih za pozidavo, to je cca 120 hiš. Velikost parcel se lahko giblje od 450 m2 do 1000 m2. Programska zasnova predvideva fazno gradnjo zaključenih celot po postopnem pridobivanju zemljišč. Ob obstoječih objektih je za lastne potrebe možna dogradnja.3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Območje predvidenega zazidalnega načrta meri cca 19,40 ha. Na severu in severozahodu je omejeno z državno cesto Selo - Nova Gorica – Rožna Dolina ter enklavo najboljših kmetijskih zemljišč, ki leži med cesto in strugo Vrtojbice. Na vzhodu območje zajema še pas širine približno 50 m vzhodno od ceste proti objektu nekdanje osnovne šole Ajševica. Meja se južno od objekta šole obrne proti jugozahodu in poteka po blagem pobočju, pretežno upoštevajoč plastnice terena, do zaselkov Fumovi in Minci, v nadaljevanju do vznožja vzpetine z ledinskim imenom domačije Petrin in naprej do ceste proti centralnemu odlagališču odpadkov ter po cesti do priključka na državno cesto.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Zazidalni načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo izbran z javnim naročilom.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
3. Ministrstvo za promet, DRSC izpostava Nova Gorica;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Nova Gorica;
5. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
6. Zavod za gozdove Republike Slovenije, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;
7. Zavod za varstvo narave, območna enota Nova Gorica;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
9. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
10. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
11. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
12. Kabelska televizija Nova Gorica;
13. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;
14. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe;
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo;
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti.
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Načrtovalec bo izdelal strokovne podlage skladno z 7. členom ZUreP. Glede na priporočljivost fazne gradnje, ki je pogojena tudi s problemom pridobivanja zemljišč, je potrebno izdelati strokovne podlage za posamezno zaključeno celoto in preveriti možnost pridobitve potrebnih zemljišč.

6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi izbranega načrtovalca.

7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo načrta, pridobi Mestna občina Nova Gorica.

8. člen
(Roki za pripravo)
- Pridobitev usmeritev in pogojev, izbor načrtovalca 30 dni
- priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev in
pogojev
- obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva naslednja seja Mestnega sveta
- javna razgrnitev 30 dni
- priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni
- obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja Mestnega sveta
- priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč
- pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
- priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj
- obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka prva naslednja seja Mestnega sveta

9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo prostorskega akta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.

10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, prične pa veljati takoj.