Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za lokacijski načrt Športna cona Solkan

DATUM OBJAVE 08. julij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
ZA UREDITVENI NAČRT (OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT)
ŠPORTNI PARK SOLKAN


1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Izdelava prostorskega akta je predvidena v prostorskem planu kot način urejanja obravnavanega območja in prostorska podlaga za izvedbo načrtovanih investicijskih projektov s področja turizma in infrastrukture z znanimi investitorji: Mestna občina Nova Gorica- oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, Javni zavod za šport Nova Gorica kot upravljavec Kajakaškega centra Solkan in ustanovitelj Konzorcija za izgradnjo in upravljanje športno-rekreacijskega parka Solkan.Pravno podlago predstavlja programska zasnova za ureditveni načrt Športni park Solkan, kot element prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki se sprejema sočasno, kar je v skladu z 22. členom ZUreP-1, ki govori o sočasni obravnavi in sprejemu prostorskih aktov.

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Večina območja je naravni prostor Soče, kjer ne načrtujemo graditve. Prostorski posegi so večinoma usmerjeni na ureditev prostora za potrebe kajakaškega tekmovalnega športa, urejanje poti, stez in rekreacijskih prostorov, ki naj bodo čim bolj sonaravno urejeni oziroma vzdrževani v skladu z usmeritvami že izdelane krajinske analize.

3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Obravnavano območje obsega rečni prostor reke Soče z levim bregom do železniške proge in desnim bregom do vznožja Sabotina in ceste v Brda na odseku hidroelektrarne na severovzhodu do državne meje na jugozahodu. Celotno območje urejanja, vključno z odsekom struge reke Soče, meri 52,63 ha. Prioritetno je potrebno izdelati ureditveni načrt za južni del območja za cca 30 ha. Območje desnega brega Soče, s stanovanjsko hišo ob državni meji, železniškim mostom in hidrocentralo v robnem severnem delu struge reke Soče, je v večjem delu naravno ohranjen ozek pogozden pas vznožja Sabotina s strmimi brežnimi zemljišči. Območje levega brega Soče je pribrežni prostor z rekreacijskimi dejavnostmi na severu, je komunalno opremljeno stavbno zemljišče, pozidano z objekti in napravami, ki služijo športu in rekreaciji. V nadaljevanju je pribrežni prostor Soče prostor prvobitne narave med potokom Gorišček in Solkanskim potokom. Na jugu ob državni meji so deloma prenovljena stavbna zemljišča ruševin nekdanjega mlina in papirnice Na jezu v tribune za gledalce kajakaških tekem z urejenim dostopom in opuščenimi objekti železniškega črpališča (kulturna dediščina). Zgornje police Soče sestavljajo štiri police s strmimi konglomeratnimi brežinami proti Soči, ki jih proti Solkanu preseka železniški tir. Prva polica na severu je vojaško pokopališče. Druga je razpotegnjena polica do kanjona Slokanskega potoka, ki je kmetijsko zemljišče, tretja, najširša polica je vinogradniški nasad. Zadnja obmejna ravnica je pozidana. Celoten odsek struge reke Soče od hidroelektrarne do državne meje je bil reguliran zaradi izgradnje elektrarne. Obnovljen jez v spodnjem delu v območju opuščene Solkanske industrije je povezan z otokom, ki ga je pod jezom ustvarila Soča. Sam otok je utrjen s piloti. Tako, da skupaj z levim bregom Soče ustvarja ožjo strugo s turbulentno vodo, ki je primerna za kajakaške športe.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Ureditveni načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo izbran z javnim naročilom.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica
3. Ministrstvo za promet, DRSC izpostava Nova Gorica
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Nova Gorica
5. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica
6. Zavod za gozdove Republike Slovenije, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica
7. Zavod za varstvo narave, območna enota Nova Gorica
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica
9. Slovenske železnice d.d.
10. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica
11. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica
12. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
13. Kabelska televizija Nova Gorica
14. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo
17. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Upoštevane in uporabljene bodo vse relevantne že izdelane strokovne podlage, zlasti Krajinska analiza, ki jo je izdelala Biotehniška fakulteta pod vodstvom prof. Marušiča septembra 1998. Načrtovalec bo izdelal vse potrebne dodatne strokovne podlage skladno s 7 členom ZUreP.

6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi izbranega načrtovalca.

7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo načrta, pridobi Mestna občina Nova Gorica.

8. člen
(Roki za pripravo)
- Pridobitev usmeritev in pogojev, izbor načrtovalca 30 dni
- priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev in
pogojev
- obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva naslednja seja Mestnega sveta
- javna razgrnitev30 dni
- priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni
- obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja Mestnega sveta
- priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč
- pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
- priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj
- obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka prva naslednja seja Mestnega sveta

9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo prostorskega akta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.

10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, prične pa veljati takoj.