Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Razmere na področju iskanja pomoči pri socialnih ustanovah v občini

DATUM OBJAVE 26. junij 2009
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana


Na Mestni občini Nova Gorica na različne načine pomagamo našim občanom; bodisi v okviru zakonskih obveznosti (plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe, regresiranje oskrbe za osebe v institucionalnem varstvu, subvencije najemnin, pogrebni stroški, financiranje družinskega pomočnika, pomoč na domu) ali kot pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi dokumentov sprejetih na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica (denarne socialne pomoči – enkratna denarna pomoč, denarna pomoč ob rojstvu otroka).

Enkratne denarne pomoči socialno najbolj ogroženim družinam in posameznikom namenja mestna občina na podlagi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica. Prosilci so upravičeni do pomoči v primeru nizkih dohodkov, brezposelnosti, bolezni v družini ali iz drugih opravičljivih razlogov, ko niso sposobni poravnati najnujnejših življenjskih stroškov. Denarna pomoč je namenjena plačilu šolskih kosil oz. stroškov povezanih s šolanjem, najnujnejših položnic, zdravstvenih storitev, ki niso krite iz naslova zdravstvenega zavarovanja, nakupu kurjave in ozimnice.
V letu 2009 je Oddelek za družbene dejavnosti do 23. junija prejel 208 vlog za denarno pomoč – od tega je bila četrtina vlagateljev bivših zaposlenih v MIP d.d. Nova Gorica - v celem letu 2008 je bilo vseh vlog 262. V proračunu za leto 2009 je za namen regresiranja socialno šibkih namenjenih 80.000,00 EUR, do sedaj je bilo odobrenih za približno 57.000,00 EUR denarnih pomoči. V letu 2008 je bilo v ta namen odobrenih 58.000 EUR.

Pri dodeljevanju denarne pomoči se upoštevajo določila Zakona o socialnem varstvu. Minimalni ugotovljeni dohodek za posameznika oz. družino, ki bi naj zadoščal za preživetje, po Zakonu o socialnem varstvu znaša, kot je razvidno iz tabele:

1 odrasla oseba 221,70 EUR
2 odrasli osebi 376,89 EUR (221,70 + 155,19)
1 odrasla oseba in 1 otrok 354,72 EUR (221,70 + 66,51+66,51)
1 odrasla oseba in 2 otroka 421,23 EUR (221,70 + (3x66,51))
1 odrasla oseba in 3 otroci 487,74 EUR (221,70 + (4x66,51))
2 odrasli osebi in 1 otrok 443,40 EUR (376,89 + 66,51)
2 odrasli osebi in 2 otroka 509,91 EUR (376,89 + (2x66,51))
2 odrasli osebi in 3 otroci 576,42 EUR (376,89 + (3x66,51))

Na mestni občini je največ pomoči namenjenih plačilu najnujnejših položnic (električna energija, ogrevanje, vodarina, smetarina…), sledijo plačila šolskih kosil, nakup šolskih potrebščin, nakup kurjave, doplačila zdravstvenih storitev. Položnice se plačujejo direktno pošiljatelju (Elektro Primorska d.d., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Komunala Nova Gorica d.d., šole,…).
Denarna pomoč Mestne občine Nova Gorica je letno omejena na največ 475,46 EUR, zato Oddelek za družbene dejavnosti sodeluje z drugimi organizacijami v občini, ki nudijo razne oblike pomoči. Iz dosedanje porabe sredstev za namen regresiranja socialno šibkih je razvidno, da sredstva v proračunu za leto 2009, ne bodo zadostovala. Ker so občani, ki so postali brezposelni v teh mesecih, začasno upravičeni do denarnega nadomestila med brezposelnostjo pri Zavodu RS za zaposlovanje, je pričakovati povečano število vlog za denarno pomoč tudi v prihodnjih mesecih.

Na Centru za socialno delo Nova Gorica ugotavljajo, da se je v letošnjem letu izrazito povečalo število izrednih denarnih socialnih pomoči. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2008 se je število izrednih denarnih pomoči povečalo za skoraj 73 %. V lanskem letu - obdobju od 1.1.2008 do 31.5.2008 je bilo odobrenih 259 izrednih denarnih pomoči, v letošnjem letu, v enakem obdobju pa 450 . Med prosilci za izredne DSP so tako mladi ljudje – iskalci prve zaposlitve, kot starejše osebe, ki se morajo preživljati z nizkimi pokojninami, družine z nizkimi osebnimi dohodki in družine, ki so ostale brez dohodkov obeh staršev ter prejemniki rednih denarnih socialnih pomoči in prejemniki denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, ki ga prejemajo pri pristojnem Zavodu za zaposlovanje.
Pri dodeljevanju denarnih socialnih pomoči, tako rednih kot izrednih, so vezani na Zakon o socialnem varstvu, ki določa kriterije in so zato višine pomoči omejene, prav tako so tudi že določeni letni termini izplačil.
V praksi zaznavajo kar nekaj pomanjkljivosti in neustreznosti reševanja v zvezi s tem, na kar so že večkrat opozorili pristojno ministrstvo. Npr. med dokumentacijo za pridobitev denarne socialne pomoči je potrebno dostaviti potrdilo o stanju na TRR, za katerega pa nekatere banke zahtevajo plačilo; pri dodelitvi izredne denarne socialne pomoči, morajo upravičenci, po prejemu nakazila, v roku 15 dni, dostaviti dokazila (račune) o namenski porabi teh sredstev, v kolikor tega ne dostavijo ne morejo uveljavljati pravice do izredne denarne socialne pomoči 18 mesecev…
Ljudje, ki prihajajo, so v hudih stiskah. So zaskrbljeni, žalostni, razočarani pa tudi jezni in agresivni. Posebno ob stečaju MIP-a so se srečali z ljudmi, ki niso nikoli v življenju iskali pomoči, sedaj so pa to prisiljeni storiti. Že dejstvo, da jih je nekdo poslušal in sprejel jim je pomenilo olajšanje.
Služba Prve socialne pomoči sprejema stranke vse dni v tednu in ves poslovni čas.
Strankam ponudijo vse znane informacije v zvezi z reševanjem njihove stiske. Ob tem sodelujejo s Karitas, Rdečim križem, nevladnimi organizacijami in pristojnimi občinami.

Prioritetni program Rdečega križa Nova Gorica je oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva z različnimi oblikami materialne in finančne pomoči. Z izvajanjem omenjenega programa združenje nudi konkretno pomoč posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, ki so se znašli v socialni stiski ali težavi. Pri izvajanju programa nudenja materialne pomoči bodisi v obliki oblačil, obutve, posteljnine, pohištva, bele tehnike in seveda v obliki prehranskih izdelkov in različnih higienskih pripomočkov jim je osnovno vodilo preprečevanje revščine in socialne izključenosti ter ustvarjanje osnovnih pogojev za dostojnejše preživetje.RK Nova Gorica na osnovi sodelovanja z donatorji na lokalnem nivoju zagotavlja pomoč v obliki oblačil, obutve, bele tehnike, pohištva in posteljnine, prav tako pa tudi prek slednjih, pa tudi akcij, lastnih sredstev, sredstev pobranih iz članarine RK in sodelovanja z različnimi podjetji poskušajo zagotoviti pomoč v obliki prehranskih paketov in higienskih pripomočkov za socialno ogrožene na območju, ki ga teritorialno pokrivajo.
V prvi polovici letošnjega leta se je ta program na območju Mestne občine Nova Gorica drastično povečal, kar kažejo sledeči podatki:
1. Materialno humanitarno pomoč je prejelo 153 družin (cca. 450 posameznikov)
2. Od tega je finančno pomoč prejelo 64 družin
3. Razdelili so 6.162,70 evrov finančne pomoči
4. Razdelili so 548 prehrambnih paketov in pralnega praška RK v znesku 16.440,00 evrov
5. Razdelili so preko 6 ton hrane iz intervencijskih zalog EU v znesku 5.634,00 evrov
6. Razdelili so še dodatne vrečke hrane Mercatorja, vode, ledenega čaja, testenin, ter ostalih prehrambnih izdelkov v vrednosti 2.800,00 evrov
7. Razdelili so veliko količino novih oblačil in obutve v vrednosti cca. 1.000,00 evrov.

Seštevek skupne pomoči, ki jo je Rdeči križ Nova Gorica razdelil med občani MO Nova Gorica je preko 31.000,00 evrov, brez upoštevanja vseh rednih stroškov organizacije (materialni, najem skladišča, administrativni, itd.).
RK Nova Gorica ni pozabil tudi na najmlajše v tej krizi, tako da sedaj organizirajo 7 dnevno brezplačno letovanje za 10 otrok, v mesecu avgustu pa zdravstveno letovanje za 22 otrok (prispevek staršev je 100 evrov/otroka).
Goriška območna Karitas v mrežni povezavi s Škofijsko karitas Koper in Slovensko karitas ter z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami izvaja programe, ki odgovarjajo na materialne, duševne in duhovne potrebe ljudi v stiski .
Stanje konec leta 2008:
a) materialna pomoč v obliki paketov hrane in higienskega materiala: v letu 2008 so prejele redno pomoč 303 družine oziroma posamezniki (starejši, samski…). Pomoč v hrani je v letu 2008 na področju GOK prejelo 1480 družinskih članov in posameznih prejemnikov-od tega 337 družin. Ocenjena vrednost razdeljene pomoči iz intervencijskih zalog EU je 19.000,00 eur.
b) Materialna pomoč v obliki pomoči z oblačili in obutvijo, gospodinjskimi aparati, pohištvom, ortopedskimi pripomočki. V letu 2008 je prejelo v skladišču v Solkanu pomoč v obleki,obutvi,posteljnini..., 369 družin oz.posameznikov.
c) Finančna pomoč v obliki plačila položnic materialno ogroženim družinam in posameznikom. V letu 2008 je GOK , ŽK in ŠK pomagala 40 družinam oz. posameznikom pri plačilu položnic za najnujnejše stroške v skupni višini 19.383,00 eur.
d) Finančna pomoč ob izredni stiski ali nesreči –iz sklada Zaupanje pomagajo družinam z večjo pomočjo pri razreševanju večjih stisk s ciljem razvojne pomoči. V l.2008 so iz tega sklada pomagali 2 družinam iz GOK v skupni višini 4.200,00 eur
Iz sklada Naravne nesreče so pomagali 6 družinam,ki jih je prizadelo neurje (toča) v skupni višini 5.250,00 eur.
e) Finančna pomoč družinam s šolajočimi otroki pri plačilu stroškov toplega obroka v šoli, plačila šole v naravi. Pred začetkom šolskega leta so pomagali z zvezki in vrednostnimi boni 350 šolarjem.
f)Finančna pomoč družinam z otroki v okviru programa« Posvojitev na razdaljo« V projekt je vključenih 32 otrok iz GOK , kar znaša skupaj najmanj 9.000,00 eur pomoči v letu.

Prvo polletje 2009:
Prostovoljci v Župnijskih karitas so se na srečanju v marcu in aprilu dogovorili, da bodo budno spremljali morebitne stiske ljudi,(zlasti zaradi izgube dela), jih obiskali in jim ponudili pomoč.
Na podlagi spremljanja stanja na terenu opažajo:
- porast prosilcev pomoči v hrani za približno 30 %,
- med dosedanjimi prejemniki pomoči je več tistih, ki prosijo za finančno pomoč,
- na terenu je zaznati strah pred izgubo službe, veliko je bilo prekinjenih, pogodbenih zaposlitev. Na njih se obrača vse več ljudi , ki prejemajo minimalno plačo.

Pripravili so zgibanko Kako preživeti čase recesije , ki jo bodo prejeli vsi prosilci pomoči s ciljem usmerjanja najprej v samopomoč, seznanja jih z različnimi oblikami pomoči, predvsem pa vzpodbuja k varčevanju v času krize.
V mesecu juniju so začeli z dodeljevanjem pomoči družinam oziroma tistim šolarjem, ki jim starši ne zmorejo kupiti šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto. V prvi fazi so na ravni Škofijske Karitas Koper pripravili 11.200 zvezkov in za 20.000 EUR bonov, s katerimi bodo lahko starši nabavili šolske potrebščine v knjigarni ali šoli.

V Centru za duševno zdravje Severne primorske regije (Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje) izvajajo programe psihosocialne rehabilitacije za ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce ter program Dnevni center za odvisnike od prepovedanih drog. Sedež centra je v Novi Gorici na Cankarjevi 1, kjer izvajajo program Dnevni Center za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Na istem naslovu izvaja storitve zaposlitvene rehabilitacije Zavod Šentprima.
Namen vseh programov je socialno vključevanje oseb s težavami s težavami v duševnem zdravju v vsakdanje življenje ter pomoč pri doseganju čim višje stopnje psihosocialne rehabilitacije teh oseb.
Dnevno v Center za duševno zdravje prihaja približno 30-40 posameznikov, v Dnevni center za odvisnike od prepovedanih drog pa okoli 15. V spomladanskih mesecih so opazili porast vključenosti v program za duševno zdravje, saj so imeli v desetih dneh tri vključitve. Med drugim opažajo več telefonskih klicev, v katerih posamezniki sprašujejo glede nadaljnje pomoči ob zaznavanju simptomov stisk. Nekaj članov je v zadnjih mesecih izgubilo zaposlitev. Pomoč so poiskali tako glede reševanja materialne stiske, kakor sprejemanja lastne nezaposlenosti. Posamezniki tudi povedo, da težje pridejo do zaposlitev, tudi priložnostnih, zato so več pozornosti namenili temam in učenju veščin, ki so potrebne ob iskanju zaposlitve. Pomemben del rehabilitacije pomeni tudi konkretno delo, ki so ga žal ravno zaradi posledic recesije izgubili. Tako se posledice recesije konkretno poznajo tudi v Dnevnem Centru za duševno zdravje v Novi Gorici, saj je v letu 2008 vsakodnevno okoli pet posameznikov delalo na enostavnih opravilih zlaganja posameznih artiklov. Zaradi krize so izgubili možnost nadaljevanja del in s tem onemogočili posameznikom vključevanje v proces dela in možnost pridobivanja dodatnih virov preživetja.

Društvo Ozara Slovenija v Novi Gorici pričakuje še večje duševne stiske ljudi.
Društvo OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, na novogoriškem že dolgo izvaja vrsto programov, s pomočjo katerih pomaga pri izboljšanju kakovosti življenja ljudi s težavami v duševnem zdravju in v duševni stiski ter njihovem svojcem. Število uporabnikov se zlagoma povečuje, a kot kažejo podatki iz tujine, se duševne stiske pri ljudeh običajno pojavijo kasneje kot sam udarec gospodarske krize.
Običajno se na društvo OZARA ljudje obračajo po zaključenem psihiatričnem zdravljenju, bodisi po napotitvi osebnega psihiatra ali psihiatrične bolnišnice, takrat ko potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v vsakdanje življenje. Največkrat gre za potrebo po individualnem pogovoru, obisku na njihovem domu, pomoč pri motivaciji in druženje.
V duševni stiski se je na društvo OZARA Slovenija obrnilo nekaj novih ljudi, a vendarle ne gre z gotovostjo trditi, da je to posledica gospodarske krize. Prejeli so nekaj vlog za sprejem v stanovanjsko skupino, vendar so morali kandidate zaradi zasedenosti preusmeriti v druge organizacije.
Podatki kažejo, da se zaradi gospodarske krize ljudje najprej obračajo na institucije, kjer jim je ponujena pomoč v obliki denarnih sredstev, hrane, obleke. Duševne stiske se običajno ne razvijejo tako hitro in se pri ljudeh pokažejo kasneje. Na društvu OZARA Slovenija pričakujejo, da se bo s časom število oseb, ki bodo iskale pomoč zaradi duševne stiske, večje.

V okviru Zavoda Karitas Samarijan potekata v občini Nova Gorica dva socialnovarstvena programa; Materinski dom Solkan in Varna hiša Karitas za Primorsko. Namenjena sta materam z otroki in ženskam, ki se znajdejo v težki življenjski situaciji in potrebujejo strokovno pomoč in nastanitev. Razlogi so tako lahko ekonomski, finančni, družinski, stanovanjski ali nasilje v družini. V prvi polovici letošnjega leta opažajo porast prošenj za sprejem in klicev za svetovanje. Njihovi programi imajo že od samega začetka delovanja stalno zasedene kapacitete. Zaradi splošne krize je verjeten tudi porast prošenj za sprejem, predvsem v materinski dom, kjer se prosilke srečujejo velikokrat tudi z ekonomsko finančnimi in stanovanjskimi problemi. Zaradi sprememb v zakonodaji na področju nasilja v družini pa pričakujejo v drugi polovici leta večje povpraševanje po namestitvah v varni hiši in kriznih namestitvah.
Na splošno pričakujejo, da se bodo posledice recesije v večji meri v njihovih programih pokazale v naslednjih mesecih.