Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca Lavričeva-podaljšek

DATUM OBJAVE 24. september 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
ZA OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT LAVRIČEVA–PODALJŠEK

1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Izgradnja podaljška Lavričeve ulice predstavlja dograjevanje primarnega mestnega cestnega omrežja, ki bo z izgradnjo Solkanske obvoznice in ukinitvijo oziroma preoblikovanjem dela Vojkove ceste na potezi severno od novega krožišča dokončno razvilo osnovno nosilno mestno ortogonalno cestno mrežo.
Priprava lokacijskega načrta za podaljšek Lavričeve ulice do vzhodne mestne (Solkanske) obvoznice je bila napovedana v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za območje Mestne občine Nova Gorica, vključena pa je tudi v programske zasnove za zazidalna načrta Ob sodišču ter Ob gasilskem domu, kot elemente prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave - časopis Oko 18/2003).

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Podaljšek Lavričeve ulice pomeni zaključevanje urejanja in dooblikovanje centralnega dela mestnega prostora, ki se je postopoma gradil od juga proti severu in je bil zaustavljen s traso obstoječe Vojkove ulice in nedokončane poteze Magistrale. Izgradnja Solkanske obvoznice omogoča dokončno odpravo ovire v prostorskem razvoju mesta in razvoj ortogonalne ulične mreže do njene končne podobe. Poteza bo odprla možnosti za ureditev in razvoj vzhodnega, še nepozidanega dela mestnega središča ter vzpostavila glavno prečno navezavo mesta na vzhodno obvoznico in izhodišče za podaljšanje in dograditev Magistrale kot osnovne nosilne osi mesta. Z načrtovano potezo sproščeno območje predstavlja dragoceno površino v ožjem mestnem prostoru, saj bo z izgradnjo Solkanske obvoznice, priključitvijo Lavričeve in podaljškom Kidričeve ulice proti severu pomenilo velik potencial za širitev središča mesta.

3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Območje lokacijskega načrta podaljška Lavričeve ulice obsega koridor za profil ceste, kakor ga ima obstoječa Lavričeva ulica, za izgradnjo ceste od križišča z ulico Gradnikove brigade do priključka na Solkansko obvoznico. Območje je obenem opredeljeno kot severni rob obeh predvidenih lokacijskih načrtov, Ob sodišču in Ob gasilskem domu, kot sestavni del njune prometne ureditve.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Lokacijski načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo izbran z javnim naročilom.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija RS za okolje, območna pisarna Nova Gorica;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
5. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
6. Zavod za gozdove RS, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;
7. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova Gorica;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
9. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
10. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
11. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
12. Kabelska televizija Nova Gorica;
13. Komunalna energetika Nova Gorica
14. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe;
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo;
17. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti.
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage skladno z 7.členom ZUreP.
Načrtovalec bo uporabil že izdelane strokovne podlage:
- rezultate mednarodne urbanistične delavnice iz leta 2002-2003;
- idejno rešitev podaljška Lavričeve ulice iz leta 2003.

6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca. Variantno bo prikazan zlasti način priključevanja izteka Magistrale.

7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Pripravljalec bo pridobil digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo načrta.

8. člen
(Roki za pripravo)
- prostorska konferenca26.09.2003
- pridobitev usmeritev in pogojev 30 dni
- priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev
- druga prostorska konferenca 10 dni po prejemu osnutka
- obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva naslednja seja Mestnega sveta
- javna razgrnitev 30 dni
- priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni
- obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja Mestnega sveta
- priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč
- pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
- priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj
- obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka prva naslednja seja Mestnega sveta

9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega akta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.