Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za lokacijski načrt Industrijska cona Bukovica-Volčja Draga

DATUM OBJAVE 27. junij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
ZA UREDITVENI NAČRT (OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT)
INDUSTRIJSKA CONA BUKOVICA-VOLČJA DRAGA

1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
V obravnavanem območju prevladujejo industrijske dejavnosti: proizvodnja plastičnih mas, proizvodnja dentalnih izdelkov, proizvodnja stavbnega pohištva, proizvodnja kovinske in betonske opreme za zunanje ureditve, proizvodnja pralnih in čistilnih sredstev ter prehrambenih proizvodov, proizvodnja keramičnih ploščic. V območju se nahaja šest individualnih hiš, trgovina z mešanim blagom in gostilna kot oskrbne dejavnosti. Manjši del območja pokrivajo tudi kmetijske površine in parkovna ureditev ob spominskem obeležju. Obravnavano območje je potrebno urediti tudi zaradi manjkajoče komunalne infrastrukture.
Pravno podlago predstavlja programska zasnova za ureditveni načrt Industrijska cona Bukovica-Volčja Draga, kot element prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki se sprejema sočasno, kar je v skladu z 22. členom ZUreP-1, ki govori o sočasni obravnavi in sprejemu prostorskih aktov.

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Obravnavano območje je namenjeno sanaciji zatečenih razmer v prostoru in ugotavljanju možnosti umestitve novih dejavnosti. V območju je potrebno urediti predvsem promet in komunalne naprave glede na tehnološko specifiko dejavnosti in razvojni program ostoječih družb. V območju se še nahajajo tudi stanovanjski objekti, ki jim je potrebnno zagotoviti primerno ureditev glede na prevladujočo industrijsko vsebino, ali jih dislocirati. Širitev industrijske pozidave je možna tudi na površine v južnem delu, do trase južne obvoznice, ki pa jim bo potrebno najprej spremeniti namembnost, zazidalni načrt pa bo utemeljenost takega posega moral dokazati.

3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Območje predvidenega ureditvenega načrta meri cca 24,50 ha. Območje je trikotne oblike in ga omejujejo na severozahodu regionalna cesta Tri hiše - Volčja Draga - križišče Cijan; na severozahodni strani cesta z Volčje Drage proti Keramixu z izhodom na regionalko; na južni strani pa kmetijske površine Bukovškega polja do trase južne obvoznice in dostopna pot k Šampionki.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Zazidalni načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo izbran z javnim naročilom.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica
3. Ministrstvo za promet, DRSC izpostava Nova Gorica
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Nova Gorica
5. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica
6. Slovenske železnice d.d.
7. Zavod za gozdove Republike Slovenije, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica
8. Zavod za varstvo narave, območna enota Nova Gorica
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica
10. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica
11. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica
12. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
13. Kabelska televizija Nova Gorica
14.Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo
17. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Upoštevane in uporabljene bodo vse relevantne že izdelane strokovne podlage. Načrtovalec bo izdelal vse potrebne dodatne strokovne podlage skladno s 7 členom ZUreP.

6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi izbranega načrtovalca.

7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Izdelan je geodetski posnetek obravnavanega območja, ki ga je izdelala družba GEO biro d.o.o. Nova Gorica in bo uporabljen kot ustrezna podlaga za ureditveni načrt.

8. člen
(Roki za pripravo)
- Pridobitev usmeritev in pogojev, izbor načrtovalca 30 dni
- priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev in
pogojev
- obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva naslednja seja Mestnega sveta
- javna razgrnitev 30 dni
- priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni
- obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja Mestnega sveta
- priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč
- pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
- priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj
- obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka prva naslednja seja Mestnega sveta

9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo prostorskega akta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica s soudeležbo lastnikov obstoječih družb v obravnavanem območju, kar ureja podpisan protokol z dne 28.2.2003, ki je natančno določil razdelitev stroškov med udeleženci.

10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, prične pa veljati takoj.