Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

22. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 4. februarja 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 21. januar 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0002/2021-1
Nova Gorica, 21.1.2021  


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 22. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 4. februarja 2021 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Pinta v Perli.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. decembra 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Šempas

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda SNG Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju kandidatov za strokovni svet Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica)

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika voljenih funkcionarjev Mestne občine Nova Gorica v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s pregledom stanja projekta izgradnje kanalizacije Branik in oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za dokončanje izgradnje

Sklep o seznanitvi s pregledom stanja projekta izgradnje kanalizacije Branik in oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za dokončanje izgradnje ter obrazložitev

Pregled stanja projekta kanalizacija Branik

Grafična priloga

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec ter obrazložitev

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020 ter obrazložitev

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje

Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje ter obrazložitev

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

11.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2021 – 2024

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2021 – rebalans 1

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2021 – rebalans 1

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2021 ter obrazložitev

12.    Predlog Odloka o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

13.    Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o dopolnitvi odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica – I

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica – II

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica

16.    Predlog sklepa o seznanitvi z realizacijo ukrepov pomoči gospodarstvu za blažitev posledic epidemije COVID -19

Sklep o seznanitvi z realizacijo ukrepov pomoči gospodarstvu za blažitev posledic epidemije COVID -19 ter obrazložitev

Poročilo o realizaciji ukrepov - Javni sklad malega gospodarstva Goriške

17.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Argumentacija predloga ustrezne stopnje izobrazbe za mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica - popr.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

18.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom Mestne občine Nova Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v letu 2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni skupnosti

Sklep o seznanitvi s Poročilom Mestne občine Nova Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v letu 2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni skupnosti ter obrazložitev

Poročilo Mestne občine Nova Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v letu 2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni skupnosti

19.    Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Priloga 1: Karta 1 – prometno omrežje

Priloga 2: Karta 2 – kanalizacijsko omrežje

Priloga 3: Karta 3 – vodovodno omrežje

Priloga 4: Karta 4 – omrežje javnih površin

Priloga 5: Karta 5 – omrežje objektov ravnanja z odpadki

Priloga 6: Besedilni del - prometno omrežje

Priloga 7: Besedilni del - kanalizacijsko omrežje

Priloga 8: Besedilni del - vodovodno omrežje

Priloga 9: Besedilni del - omrežje javnih površin

Priloga 10: Besedilni del - omrežje objektov ravnanja z odpadki

 

Umik s predloga dnevnega reda:

- točke 11: »Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (skrajšani postopek)«,

- točke 12: »Predlog Odloka o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)«,

- točke 17: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (druga obravnava)«

 

Razširitev predloga dnevnega reda:

- s točko 11: »Predlog Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)«.

Predlog Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti