Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

4. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 13. aprila 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 30. marec 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0007/2023-3
Nova Gorica, dne 30. marca 2023


Vabilo


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v četrtek, 13. aprila 2023 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. marca 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Priloga

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Upravni odbor Univerze v Novi Gorici ter obrazložitev

Sklep o imenovanju Komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika voljenih funkcionarjev Mestne občine Nova Gorica v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o odstopu s funkcije člana Sveta zavoda Osnovna šola Dornberk in Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dornberk ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja Šolskega centra Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

6. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022, o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki sklada in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022, o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki sklada in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 s poročilom revizorja, Nova Gorica, februar 2023

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023, Nova Gorica, februar 2023

Sklep št. 014-1/2022-3 z dne 14. 3. 2023 in poročilo z dne 14. 3. 2023 Nadzornega sveta o stališču do Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 in Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023

8. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023 za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023 za Mestno občino Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica

Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023 za Mestno občino Nova Gorica

9. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2022

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2022 ter obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2022, februar 2023

Podatki iz letnega poročila za obdobje 1. 1 .2022 – 31. 12. 2022, Podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021, Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Sklep Sveta Zavoda GOLEA o sprejemu zaključnega računa zavoda za leto 2022

10. Predlog Sklepa o podaji soglasja Zavodu GOLEA, Nova Gorica, k zadolževanju

Sklep o podaji soglasja Zavodu GOLEA, Nova Gorica, k zadolževanju ter obrazložitev

11. Predlog Sklepa o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica

Sklep o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica ter obrazložitev

12. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica in Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica in Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 ter obrazložitev

Priloge

13. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju projekta GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, marec 2023

Letno poročilo o delovanju JZ GO! 2025 v letu 2022

Letni program dela za 2023, javnega zavoda GO! 2025

14. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev

Pravilnik o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, s prilogo 1: Katalog delovnih mest

15. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu ter obrazložitev

Predlog cene pomoči na domu 1. 5. 2023

Primerjava cen pomoči na domu za leto 2022

16. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

17. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

18. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

19. Predlogi Sklepov o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2022 ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol ter direktorice Ljudske univerze Nova Gorica

Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Branik za leto 2022 ter obrazložitev

Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja – OŠ Branik

Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Čepovan za leto 2022 ter obrazložitev

Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice – OŠ Čepovan

Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Dornberk za leto 2022 ter obrazložitev

Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice – OŠ Dornberk

Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Frana Erjavca Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice – OŠ Fran Erjavec

Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja – OŠ Milojke Štrukelj

Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Šempas za leto 2022 ter obrazložitev

Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice – OŠ Šempas

Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Kozara Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja – OŠ Kozara Nova Gorica

Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Ugotavljanje delovne uspešnosti direktorice Ljudske univerze Nova Gorica

20. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 3132/17, 3132/18 in 3132/19 k. o. Grgar ter parc. št. 1942/24 in 1942/3 k. o. Nova Gorica

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 3132/17, 3132/18 in 3132/19 k. o. Grgar ter parc. št. 1942/24 in 1942/3 k. o. Nova Gorica ter obrazložitev

Izsek iz PISO I

Izsek iz PISO II

21. Predlog Sklepa o potrditvi osnutka Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Sklep o potrditvi osnutka Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

Razpisna dokumentacija

Koncesijska pogodba


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

Samo Turel
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti