Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

9. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 26. oktobra 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 12. oktober 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0012/2023-3
Nova Gorica, dne 12. oktobra 2023

Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v četrtek, 26. oktobra 2023 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. septembra 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju nadomestnega člana statutarno-pravne komisije ter obrazložitev

Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika v Svet zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev

6. Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvoja agencija d. o. o. (prečiščeno besedilo potrjeno dne 1. 6. 2021 z notarskim potrdilom SV 419/2021)

7. Predlog Odloka o sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

8. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu (skrajšani postopek)

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu ter obrazložitev

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu

Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu

9. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za leto 2024

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za leto 2024 ter obrazložitev

10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parcel št. 1784 in 1785 obe k.o. Nova Gorica

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parcel št. 1784 in 1785 obe k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, parcele št. 1784 in 1785 k.o. Nova Gorica, EUP PV-04/105, januar 2023, dopolnitev maj 2022, je izdelalo podjetje ARHITRAVI d.o.o., Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

Geomehansko poročilo za parceli št. 1784 in 1785 obe k.o. Nova Gorica, april 2023, Merkantil GEO d.o.o., Knežak 3, 6253 Knežak

Mnenje Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, št. 35038-22/2023-2550-3310922-13 z dne 16. 2. 2023

Mnenje Ministrstva za naravne vire in prostor, direktorat za okolje, sektor za ohranjanje narave, št. 35600-58/2023-2550-4 z dne 20. 2 .2023

Mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, št. 3563-0078/2023-5 z dne 16. 2. 2023

Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje gozdarstva in lovstva), št. 3401-45/2007/45 z dne 20. 9. 2023

Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje ribištva), št. 4201-52/2023-2 z dne 4. 9. 2023

Dopis Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 3563-0078/2023-3 z dne 10. 2. 2023

Mnenje Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, št. 35028-12/2023-5 z dne 30. 5. 2023

Mnenje Vodovodov in kanalizacij Nova Gorica d.d. (področje vodovod) št. V-26/2023 z dne 21. 2. 2023

Mnenje Vodovodov in kanalizacij Nova Gorica d.d. (področje kanalizacija, odvodnja odpadnih voda), št. K-027/2023 z dne 13. 2. 2023

Mnenje Elektra Primorska, d.d., Smernice št. 3435 z dne 13. 2. 2023

Mnenje Mestne občine Nova Gorica (varovalni pas občinskih cest), št. 3512-0032/2023–3 z dne 3. 3. 2023

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

12. Predlog Sklepa o sprejemu Strategije športa v Mestni občini Nova Gorica 2023 -2033

Sklep o sprejemu Strategije športa v Mestni občini Nova Gorica 2023 -2033 ter obrazložitev

Strategija športa v Mestni občini Nova Gorica 2023 - 2033

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica

19. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

20. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, št. 4780-6/2023-6 z dne 22. 6. 2023, dopolnitev julij 2023, št. 4780-36/2023-8 z dne 20. 7. 2023 in dopolnitev september 2023, št. 4780-6/2023-10 z dne 21. 9 .2023

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, št. 4780-6/2023-6 z dne 22. 6. 2023, dopolnitev julij 2023, št. 4780-36/2023-8 z dne 20. 7. 2023 in dopolnitev september 2023, št. 4780-6/2023-10 z dne 21. 9 .2023 ter obrazložitev

Obrazec 2a; Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja – dopolnitev

Popravek Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, št. 4780-6/2023-6 z dne 22. 6. 2023, dopolnitev julij 2023, št. 4780-36/2023-8 z dne 20. 7. 2023 in dopolnitev september 2023, št. 4780-6/2023-10 z dne 21. 9 .2023 ter obrazložitev

21. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica

22. Predlog Sklepa o sprejemu Načrta za enakost spolov v Mestni občini Nova Gorica.

Sklep o sprejemu Načrta za enakost spolov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Načrt za enakost spolov Mestne občine Nova Gorica

Razširitev predloga dnevnega reda s točko:

10.A - Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug (skrajšani postopek).

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug ter obrazložitev

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

Samo Turel
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti